Home شما عضو دانشگاه علوم پزشكي مازندران هستيد.
     


جستجو براي اعتیاد به سیگار نتايج 1 تا 3 از مجموع 3 نتيجه انتخاب شده

1.
Full Text in PDF Format
Click to report a broken link or a file with problems.
بررسي ميزان شيوع مصرف سيگار و سن كشيدن اولين سيگار در دانش آموزان سال آخر دبيرستان هاي شهر تهران در سال تحصيلي 78-1377
پروين ضيايي، نيكتا حاتمي زاده، روشنك وامقي، شيوا دولت آبادي
مجله پژوهشي حكيم، 1380؛ دوره 4، تابستان، شماره 2: صفحات 84-78
كلمات كليدي: سيگار، دانش آموز، دبيرستان، شيوع
چكيده:
اين تحقيق به منظور تعيين شيوع مصرف سيگار و تعيين توزيع سني كشيدن اولين سيگار در بين دانش آموزان پيش دانشگاهي دبيرستان هاي شهر تهران انجام شد. به اين منظور 4023 دانش آموز (دختر 2018، پسر 2005) از نظر الگوي تجربه و مصرف سيگار، سن شروع و ادامه مصرف توسط پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفتند. ميانگين سني جمعيت مورد بررسي 17.8 سال بود. نتايج به دست آمده حاكي از آن بود كه در اين گروه 7.2% از پسرها و 1% از دخترها سيگاري بودند. سي و پنج درصد از پسرها و 26.9% از دخترها سيگار را تجربه كرده بودند. ميانگين سن شروع مصرف سيگار براي دختران سيگاري 14.29 سال و براي دختراني كه فقط سيگار را تجربه كرده بودند 13.97 سال بود. از دختراني كه مصرف سيگار را تجربه كرده بودند و يا سيگاري بودند 23.7% تا پايان دوره دبستان (تا 11سالگي) و مجموعا 40.5% تا پايان دوره راهنمايي (تا 14 سالگي) سيگار را تجربه كرده بودند. نه درصد دختران، اولين تجربه خود را قبل از ورود به مدرسه، تا 6 سالگي، گزارش كرده اند. ميانگين سن شروع مصرف سيگار براي پسران سيگاري 14.36 سال و براي پسراني كه سيگار را تجربه كرد بودند 13.7 سال بود. از پسراني كه مصرف سيگار را تجربه كرده بودند و يا سيگاري بودند، 4.5% اولين تجربه خود را قبل از ورود به مدرسه، تا 6 سالگي، ذكر كرده اند. از پسراني كه مصرف سيگار را تجربه كرده بودند و يا سيگاري بودند، 22.7% با پايان دوره دبستان (تا 11 سالگي) و مجموعا 49.5% تا پايان دوره راهنمايي (تا 14 سالگي) سيگار را تجربه كرده بودند. اين مطالعه نشان داد شانس سيگاري شدن در آنها كه سيگار را تجربه كرده اند در ميان پسرها 20% و در ميان دخترها 3% مي باشد كه نشانگر آن است كه جنسيت اثر مشخصي دارد و در ميان پسران تجربه سيگار خطر بيشتري براي سيگاري شدن به دنبال داشته است. ميانگين سن شروع مصرف سيگار در بين دختران و پسران سيگاري و تجربه كنندگان مشابه بود. سن كشيدن اولين سيگار در ميان دختران و پسران از دو نقطه اوج (Peak) برخوردار است كه اولي در سنين 9 سالگي و دومي در سنين 14 سالگي مي باشد و لذا بهترين زمان براي اقدامات پيشگيري از اعتياد قبل از اين سنين است.
A study on prevalence of cigarette smoking and the age of first smoking in senior high school students in Tehran, 1998-99
Ziaei P, Hatami Zadeh N, Vameghi R, Dolatabadi Sh
HAKIM RESEARCH JOURNAL 1380;2(4): 84-78
Keywords: Cigarette, Student, High school, Prevalence
Abstract:
This study was conducted to assess the prevalence of cigarette smoking and to determine the age distribution of first smoking among senior high school students in Tehran. A total of 4023 students (2018 girls, 2005 boys) were asked for answering questionnaires consist of the pattern of acquisition of smoking behavior, first smoking age, and continuing the habit. The population’s average age was 17.8 years. The results showed that in this group, the prevalence of smoking was 7.2% in boys and 1% in girls. Thirty five percent of boys and 26.9% of girls had experienced smoking. The average age of first cigarette experience was 14.29 years among girl smokers and 13.97 years among non-smoker girls, who had experienced smoking. Cigarette smoking experience was 9% before attending school (Before 6 years age), 23.7% by the end of primary school (Before 11 years age) and 40.5% by the end of the midschool (Before 14 years age) among those girls who were habitual or experimental smokers. Cigarette smoking experience was 4.5% before attending school (Before 6 years age), 22.7% by the end of primary school (Before 11 years age) and 45.9% by the end of midschool (Before 14 years age) among those boys who were habitual or experimental smokers. The average age of first cigarette experience was 14.36 years among habitual boy smokers and 13.7 years among non-smoker boys, who had experienced smoking. It was documented that the experience of smoking was associated with a risk of 20% in boys and 3% in girls, for transforming into habitual smoking behavior. So there was a significant sex effect. Boys were shown to be at greater risk. The average age of first smoking was similar in habitual and experimental smokers irrespective of sex and the curve had two peaks in 9 and 14 of age. Thus, it is suggested that the best period for implementation of preventing programs are just before these peaks.

2.
بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان در ارتباط با سيگار كشيدن
سيده فاطمه سيدفاضل پور، محمدتقي مقدم نيا، فيروز نصيرزاده
مجله علمي پزشكي قانوني، 1383؛ دوره 10، بهار، شماره 33: صفحات 29-25
كلمات كليدي: سيگار، دانشجو، نگرش
چكيده:
زمينه: استعمال دخانيات و مواد مخدر يكي از عمده ترين علل مرگ و مير زودهنگام در كشورهاي پيشرفته و درحال توسعه است. توليد انبوه سيگار و تبليغات گسترده، موجب روي آوردن افراد زيادي به آن و افزايش شديد مصرف در دهه هاي گذشته شده است. سيگار اعتيادآور است و رهايي از اعتياد حاصل از آن دشوار است. اين امر بر اهميت پيشگيري در از بين بردن و يا كاستن اين معضل جهاني دلالت مي كند. تئوري عملي منطقي يكي از مهمترين تئوري هايي است كه اساس مطالعات مربوط به سيگار كشيدن را تشكيل مي دهد. براساس اين تئوري نگرش افراد در شكل دادن به تمايلات رفتاري با اهميت است. روش ها: اين مطالعه با هدف بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان به روش توصيفي-تحليلي انجام شد. جامعه آماري شامل 290 نفر از دانشجويان دختر و پسر دانشگاه بود. جمع آوري اطلاعات با استفاده از پرسشنامه اي كه شامل دو بخش اطلاعات دموگرافيك و سنجش نگرش براساس مقياس ليكرت بود، انجام شد.
يافته ها: 59% دانشجويان دختر بودند. ميانگين سن دانشجويان 23.25 سال بود. اكثريت در سال اول در حال تحصيل بودند. بيشتر آنان از وام تحصيلي و خوابگاه استفاده مي كردند. 83% دانشجويان دوست سيگاري نداشتند. 93% آنان هرگز از سيگار استفاده نكرده بودند.
نتيجه گيري: 86.9% دانشجويان نگرش مناسب (ضد سيگار) داشتند و به عوارض و مضرات آن معتقد بودند. ارتباط قوي بين مصرف سيگار و نگرش نسبت به سيگار كشيدن وجود داشت. بنابراين، با ارائه اطلاعات علمي مناسب و تغيير در سطح نگرش افراد مي توان از مصرف سيگار در گروه هاي در معرض خطر مانند جوانان كاست. ارتباط آماري بين مقطع تحصيلي، ميزان درآمد شخصي، ميزان درآمد والدين، سطح تحصيلات والدين، تاريخچه مصرف سيگار و تعداد دوستان سيگاري با نگرش در مورد سيگار كشيدن از لحاظ آماري معني دار بود (P<0.002).
Study on attitude of students in Guilan University of Medical Sciences toward smoking
Seyed Fazel Pour SF, Moghaddam Nia MT, Nasir Zadeh F
JOURNAL OF LEGAL MEDICINE OF ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 1383;33(10): 29-25
Keywords: Cigarette smoking, Student, Attitude
Abstract:
Background: Smoking and drugs are the chief causes of early mortality in the developed and developing countries. Mass production of cigarettes and widespread advertisement have caused many individuals to show interest in them and there has been a severe increase in their use during the last decades. Smoking cigarettes is an addictive behavior and getting rid of addiction caused by it is difficult, which indicates the importance of preventive measure for elimination or reduction of this worldwide problem. Logical practical theory is one of the most important theories that accounts for the foundation of studies relevant to cigarette smoking. This theory emphasizes on attitudes in shaping the behavior.
Methods: This study was carried out to investigate the attitudes of students in Guilan university of medical sciences (GUMS) in a descriptive-analytical method. Statistical population consisted of 290 female and male students. Data-collection was carried out by a questionnaire consisting of 2 parts 1) Demographic information, 2) Attitude measurement based on lickert scale.
Results: Findings showed that the greatest percentage of students was 59% for females and mean age of students was 23.25 years. The majority of students were studying in the first year and most of them used dormitory and student loans. The highest percent of students (83%) had no smoker friends and 93% of them had never used cigarettes.
Conclusion: The majority of students (86.9%) had proper attitude toward smoking (They were anti-smoking) and they believed in hazardous side-effects and disadvantages of cigarette smoking. Research findings suggest a strong relation between cigarette smoking and attitude toward smoking. Thus, by providing appropriate scientific information and by changing in the attitude of individuals, consumption rate of cigarettes can be reduced among high-risk groups such as the youth. Besides, the families should pay adequate attention to friend selection of their children. There was a significant correlation between educational level, personal and parents income level, educational level of the parents and the number of smoker friends with the attitude toward cigarette-smoking.

3.
ارتباط استعمال سيگار و ساير مواد مخدر در دانش آموزان و دانشجويان با والدين آنها
سيدغفور موسوي، حميدرضا روح افزا، معصومه صادقي
پژوهش در علوم پزشكي، مجله دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، 1382؛ دوره 8، مرداد و شهريور، شماره 3: صفحات 59-57
كلمات كليدي: اعتياد، والدين، استعمال سيگار، دانشجويان، دانش آموزان
چكيده:
مقدمه: وابستگي و سومصرف مواد دخاني و ساير مواد مخدر، يكي از شايعترين اختلالات روانپزشكي در رده سني نوجوانان و جوانان است. تنها 4.5 ميليون مرگ سالانه درحال حاضر در اثر استعمال سيگار جاي تامل دارد. شناخت عوامل زمينه اي قابل تغيير در اين رابطه اهميت زيادي دارد. از آنجا كه والدين يكي از عوامل موثر مستقيم يا غيرمستقيم در گرايش به اعتياد هستند، بررسي چگونگي رابطه اعتياد و سومصرف والدين و فرزندان در قشر تحصيل كرده جوان و نوجوان مي تواند تاثير خانواده ها در گرايش به مواد را روشن تر سازد. روشها: در 4 بررسي انجام شده در تابستان 1377 روش 883 نفر آزمودني در بين دانشجويان پسر دانشكده پزشكي، دانشكده تربيت بدني، دانشكده هنر پرديس و دانش آموزان سال آخر دبيرستان يك پرسشنامه اعتياد اعتبارسازي، طراحي و سپس توسط آزمودنيها تكميل و پاسخها از طريق صندوقهايي در محل مطالعه جمع آوري گرديد. آمارگيري بصورت سرشماري در چهار خوشه انتخاب شده انجام شد. حيطه سوالات نوع موادمصرفي، مقدار مصرف، سن شروع، وضعيت والدين و نحوه آشنايي بود كه در نرم افزار SPSS 9 و با آزمون كاي دو و مك نمار تحليل و گزارش شد.
نتايج: در اين بررسي درصد سابقه استعمال دخانيات و ساير مواد مخدر در دانشكده پزشكي بترتيب 21.8%، 34.9%، دانشكده پرديس 16.6%، 38.8، دانشكده تربيت بدني 15.6%، 21.2 و دانش آموزان پسر شهرستان نجف آباد 5.7%، 4.2 بود. استعمال دخانيات و ساير مواد مخدر در خانواده آزمودنيها در دانشكده پزشكي 17.7%، 44.7%، در دانشكده پرديس 26.5%، 41.7%، در دانشكده تربيت بدني 10.6%، 31.3% و در دانش آموزان سال آخر دبيرستان 30%، 36% بود. رابطه استعمال مواد در والدين و فرزندان از نظر آماري در هريك از چهار بررسي فوق معني دار بود. بحث: در هر 4 گروه مورد بررسي ارتباط معني داري بين استعمال سيگار و مصرف ساير مواد در والدين و فرزندان بدست آمد. در ساير بررسي ها فرزندان والدين معتاد سايكوپاتولوژي بيشتري داشتند. همچنين در بررسي هاي مشابه نيز تا 63% والدين افراد معتاد خود اعتياد داشتند. مقايسه يافته هاي مشابه اهميت توجه به كانون خانواده را در اصلاح اعتياد در جامعه مورد تاكيد قرار مي دهد، مي توان فرزندان افراد معتاد را بعنوان يك گروه هدف اساسي و مهم در برنامه هاي پيشگيري وارد نمود.
JOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES 1382;3(8): 59-57
Keywords:
Abstract:
Not Available!

  تعداد نتايج در هر صفحه      از 1